Polityka prywatności i plików „cookies” serwisu www.studioflor.pl

Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (dalej również jako „dane”) i plików cookies w obszarze sklepu internetowego Studioflor.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem URL: Studioflor.pl, zwanej dalej „Sklepem”.

§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Studioflor.pl

Z Administratorem danych można się skontaktować pod adresem mail: biuro@studioflor.pl

§2. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:

  • art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
  • art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
  • art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
  • art.6 pkt 1 lit. d) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu ochrony istotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  • art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI UMÓW, EWENTUALNEGO DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ OBRONY PRZED NIMI

3.1. W celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, Faktor Polska Sp. z o.o. zbiera następujące dane:

3.1.1. imię i nazwisko, 3.1.2. adres e-mail, 3.1.3. numer telefonu, 3.1.4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), 3.1.5. dane do faktury (imię i nazwisko / nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer NIP).

3.2. Dane są przetwarzane w celu zawarcia, wykonania oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi.

3.3. Podanie danych wymienionych w § 3.1 jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

3.4. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach wskazanych w § 3 jest art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

4.1. W przypadku wyrażenia zgody, dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Studioflor.pl w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

4.2. Dane są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta.

4.3. Podanie danych wymienionych w § 4.1 jest dobrowolne.

4.4. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wskazanych w § 4 w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.5. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach wskazanych w § 4 jest art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.

§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

5.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Studioflor.pl podejmuje działania techniczne i organizacyjne odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.2. Studioflor.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wszystkim osobom korzystającym z usług Sklepu pełnego bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz przestrzegania ich praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§6. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH

6.1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Studioflor.pl mogą być:

6.1.1. dostawcy usług świadczący na rzecz Studioflor.pl. usługi niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
6.1.2. dostawcy usług świadczący na rzecz Studioflor.pl usługi niezbędne do prowadzenia marketingu bezpośredniego,
6.1.3. podmioty świadczące na rzecz Studioflor.pl usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności: kancelarie prawnicze, biura księgowe, doradztwo podatkowe, obsługa informatyczna i serwery, obsługa usług księgowych i płatniczych, obsługa systemów płatności,

6.1.4. podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6.2. Studioflor.pl zastrzega sobie prawo do udostępnienia informacji o Kliencie oraz innych danych gromadzonych w związku z realizacją umów o świadczenie usług drogą elektroniczną podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom lub organom ścigania), żądających takich informacji na podstawie stosownych przepisów prawa oraz we wypadkach, gdy udostępnienie takich informacji będzie konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

§7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

7.1. Dane osobowe Klientów zbierane przez Studioflor.pl w związku z korzystaniem z usług Sklepu są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi. Okres ten nie może przekroczyć:

7.1.1. 6 lat – w zakresie danych wymaganych przez przepisy prawa w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych oraz innych obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
7.1.2. 3 lat – w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody na cel prowadzenia marketingu bezpośredniego.

7.2. Po upływie okresu przechowywania dane są trwale usuwane lub anonimizowane, z wyjątkiem danych, których przechowywanie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

8.1. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8.2. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.3. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

8.4. W celu realizacji swoich praw, osoba, której dane dotyczą, może wysłać stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@studioflor.pl.

8.5. W celu realizacji praw osoby, której dane dotyczą, Administrator może żądać potwierdzenia tożsamości.

8.6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Klientów korzystających z usług Sklepu.

9.2. Studioflor.pl ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie.

9.3. Aktualna Polityka Prywatności Sklepu jest zawsze dostępna na stronie Sklepu.

9.4. Zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Studioflor.pl, nie krótszym niż 7 dni od daty publikacji zmiany na stronie Sklepu.

9.5. W przypadku dokonania istotnych zmian w Polityce Prywatności, Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pomocą wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta lub za pośrednictwem Systemu.

9.6. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają zastosowanie od dnia 10.02.2024 r.

Powyższa Polityka Prywatności została przyjęta przez Studioflor w dniu 10.02.2024 r.